Sebastian Cohen HOME NEWS BÜCHER SHOP AUTOR REZENSION KONTAKT 2018 © Sebastian Cohen - Impressum Haftungsausschluss - Datenschutzerklärung Der 5.Teil der Duke-Reihe
Manuskript
Titel
Lektorat
Korrektorat
Klappentext
Cover
Testleser
Erscheinungsdatum
Leseprobe
1. Überarbeitung
2. Überarbeitung
3. Überarbeitung
PROGRESS